Praxisschwerpunkte


Biophysikalische Quantenmedizin (nach Dr. Erdt)


Spezielle Akupunkturverfahren  (u.a. Zertifikat "Anerkannter Implantat-Akupunkteur Grade II")